Kierunki dwuletnie:

Nazwa kwalifikacji i symbol: Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68

Zawód: Technik administracji

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

 Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie pracy biurowej
 • język angielski w administracji

 Co po szkole?

·         Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do:

 • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom i świadectwo potwierdzające  kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Nazwa kwalifikacji i symbol : Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Z.13

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Czego uczysz się na zajęciach?

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Przedmioty realizowane w trakcie  nauki w szkole:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ocena ryzyka zawodowego
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • ergonomia w procesie pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

 Co po szkole?

·         Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do:

 • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom i świadectwo potwierdzające  kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.

Nazwa kwalifikacji i symbol: Wykonywanie robót drogowych B.2

Zawód: Technik drogownictwa

Informacje ogólne:

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.
Zadania te technik drogownictwa może wykonywać samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym i mostów. Może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, we współpracy z władzami gminnymi i miejskimi w zakresie komunikacji.
 Praca: Technik drogownictwa może pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa, Może  też znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się budową dróg i autostrad, w wytwórniach mas bitumicznych, itp

 

Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • Budownictwo ogólne
 • Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych
 • Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych
 • Kosztorysowanie w budownictwie
 • Język obcy zawodowy w drogownictwie
 • Działalność gospodarcza w budownictwie
 • Dokumentacja techniczna
 • Roboty ziemne i nawierzchniowe
 • Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Nazwa kwalifikacji i symbol: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

Zawód: Technik informatyk

Informacje ogólne:

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem  komputerowych systemów informacji,  dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Doświadczeni technicy informatycy prowadzą badania nad zastosowaniem komputerów: architektura komputerowa i projektowanie, struktura danych i bazy danych, algorytmy, sztuczna inteligencja, języki komputerowe, przesyłanie danych i robotyzacja. Technik informatyk zajmuje się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Pisze i testują programy komputerowe.
Praca:  Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Program nauczania:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenie techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych

Nazwa kwalifikacji i symbol: Ochrona osób i mienia Z.3

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

 Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • ochrona osób
 • konwojowanie
 • samoobrona i techniki interwencyjne
 • wyszkolenie strzeleckie
 • język angielski w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • zabezpieczenie imprez masowych

Co po szkole?

 • Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do:

 • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom i świadectwo potwierdzające  kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.

 Po ukończeniu szkoły możesz również ubiegać się o:

 • uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

Nazwa kwalifikacji i symbol: Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej A.27

Zawód: Technik organizacji reklamy

Informacje ogólne:

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Praca: W działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodraczej
 • Jezyk obcy zawodowy
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Marketing
 • Elementy towaroznawstwa
 • Podstawy fotografii
 • Tworzenie przekazu reklamowego
 • Projektwanie środków reklamowych
 • Tworzenie planu medialnego
 • Przygotowywanie środków reklamowych
 • Badanie skuteczności reklamy

Kierunki jednoroczne:

Tytuł zawodowy: Biomasażysta

Informacje ogólne:

Biomasaż coraz częściej pojawia się w ofercie gabinetów kosmetycznych i salonów masażu. U nas dowiesz się, jak go profesjonalnie wykonywać. Nauczymy Cię rozpoznawania zmian w punktach refleksyjnych i aktywnych biologicznie oraz innych objawów świadczących i zaburzonej energetycznie pracy organizmu. Nasi specjaliści pokażą Ci, jak przeprowadzać szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta. Dowiesz się, jak dobierać biomasaż, by współdziałał z terapią medyczną; jak przy pomocy biomasażu usuwać stres i jak udrażniać kanały energetyczne. Nauczymy Cię różnych metod masażu punktowego, powierzchniowego oraz energetycznego. Dzięki nam bez problemu rozpoznasz sytuacje i przypadki, w których konieczna będzie konsultacja z lekarzem lub innymi specjalistami. Przekażemy Ci również całą naszą wiedzę na temat wskazań oraz przeciwwskazań stosowania biomasażu.

Perspektywy zatrudnienia:

 Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klubach fitness. Biomasażysta wykonuje zabiegi z zakresu biomasażu w celach relaksacyjnych, profilaktycznych i biostymulujących, tj. przyspieszających procesy regeneracji psychofizycznej organizmu człowieka; poprzez zabieg umożliwia niezakłócony przepływ energii w celu przywrócenia bioenergetycznej równowagi organizmu.

 

Program nauczania:

 • Psychologia
 • Podstawy anatomii
 • Podstawy fizjologii i fizjopatologii
 • Podstawy fizykoterapii
 • Teoria biomasażu
 • Pracownia biomasażu

Nazwa kwalifikacji i symbol: Użytkownik obrabiarek skrawających M.19

Zawód: Operator obrabiarek skrawających

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Informacje ogólne:

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to także przygotowywanie stanowiska pracy, ustawianie parametrów, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Praca: przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

 

Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy dla mechaników
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn
 • Technologia obróbki skrawaniem
 • Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
 • Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
 • Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
 • Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Nazwa kursu: Grafik komputerowy

Informacje ogólne:

Na tym kierunku nauczysz się opracowywać projekty graficzne, obsługiwać programy grafiki wektorowej, tworzyć elementy dźwiękowe oraz animowane, dobierać do tekstu danej publikacji rodzaj czcionki, interlinie, styl, wielkość wcięć akapitowych, sposób ustawiania tytułów i śródtytułów zgodnie zasadami zachowania kompozycji i estetyki w grafice, wykonywać skład komputerowy materiałów graficznych, tworzyć prezentacje multimedialne.

Pracę będziesz mógł znaleźć w firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, agencjach reklamowych, studiach projektowych, drukarniach, wydawnictwach.

Program nauczania:

 • Historia sztuki i reklamy
 • Techniki fotograficzne
 • Pracownia techniki reklamy
 • Multimedia i grafika komputerowa
 • Podstawy reklamy
 • Fotografia reklamowa
 • Kompozycja
 • Pracownia plastyczna

Nazwa kursu: Instruktor fitness

Informacje ogólne:

Jeśli lubisz podejmować różne formy aktywności fizycznej, może powinieneś podzielić swoją pasję z innymi i połączyć, to co lubisz robić z pracą zawodową? Zostań instruktorem fitness!

Podejmując naukę w tym kierunku uzyskasz kompleksowe przygotowanie do pracy w charakterze Instruktora fitness, ucząc się prowadzenia tych form sportowych, które są aktualnie pożądane w branży fitness.

Promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa stwarza szerokie możliwości zatrudnienia dla Instruktora fitness, gdyż liczba miejsc oferujących tego typu usługi oraz liczba osób korzystających z nich ciągle wzrasta. Instruktor fitness zajmuje się prowadzeniem zajęć ruchowych oraz promowaniem aktywnego trybu życia.

Potrafi prowadzić zajęcia w przynajmniej 3 różnych kwalifikowanych formach fitness i posiada kompetencje z zakresu prowadzenia treningów personalnych oraz korekcyjnych uczestników ćwiczeń. Instruktor fitness zajmuje się prowadzeniem zajęć indywidualnych i grupowych w pomiesz-czeniach zamkniętych (na sali zajęciowej oraz w siłowni) a także w plenerze.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • Anatomia funkcjonalna
 • Fizjologia wysiłku
 • Biomechanika
 • Ćwiczenia wzmacniające i modelujące (TBC, SHAPE)
 • STEP - kroki bazowe
 • Trening interwałowy
 • Trening obwodowy
 • Podstawy choreografii, muzyka w fitness
 • Współczesne rodzaje ćwiczeń aerobowych (PILATES, SZKOŁA, KRĘGOSŁUPA, AFRO, MODERN, DANCE)
 • Techniki relaksacyjne
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia
 • Samodzielne prowadzenie zajęć
 • Suplementacja i zdrowe odżywianie
 • Czynniki wpływające na urazowość podczas zajęć

Nazwa kwalifikacji i symbol: Świadczenie usług opiekuńczych Z.5

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki w szkole:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych
 • język obcy

Po ukończeniu szkoły możesz przystąpić do:

 • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymasz dyplom i świadectwo potwierdzające  kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim

Perspektywy pracy:

 • ośrodki pomocy społecznej
 • dzienny dom pomocy społecznej
 • środowiskowy dom samopomocy
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • dzienne oddziały psychiatryczne
 • ośrodki dla niewidomych
 • ośrodki szkolno wychowawcze dla niesłyszących
 • polski związek głuchych

Nazwa kursu: Terapeuta ds. uzależnień

Informacje ogólne:

Terapeuta ds. uzależnień uczestniczy w procesie zdrowienia osoby uzależnionej; zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją sposobów życia bez nałogów; może uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej i grupowej, a także w grupach samopomocowych i ruchach abstynenckich. Terapeuci ds. uzależnień mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach udzielających różnorodnego wsparcia osobom uzależnionym, w tym np.: poradniach, ośrodkach, gabinetach, jednostkach prowadzących grupy wsparcia, stowarzyszeniach i fundacjach.

Program nauczania:

 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia ogólna i rozwojowa
 • Socjologia edukacji
 • Historia wychowania
 • Problematyka uzależnień
 • Praca z ludźmi uzależnionymi
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Psychopatologia
 • Pedagogika dorosłych
 • Psychologia społeczna
 • Metody badawcze stosowane w psychologii i socjologii

 Zapisz się za pomocą formularza on-line

Copyright © 2016 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony