O szkole

Policealne Studium Zawodowe prowadzone przez PTEA "Wszechnica" jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi w trybie studium dla pracujących (w soboty i niedziele). Szkoła koncentruje się nie tylko na przekazywaniu szerokiego zakresu wiedzy teoretycznej, lecz również ukierunkowuje swoje działania na kształtowanie umiejętności praktycznych, niezbędnych w realiach ekonomicznych, gospodarczych i politycznych naszego kraju.

 

Realizacja tych założeń możliwa jest dzięki:

 • kadrze dydaktycznej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, której kwalifikacje są ciągle
 • poszerzane przez współpracę z uczelniami wyższymi,
 • bogatej infrastrukturze dydaktycznej, w skład której wchodzą laboratoria komputerowe
 • wyposażone w sprzęt najnowszej generacji,
 • dostępowi do szerokiego zakresu programów komputerowych i Internetu,
 •  wydawnictwu własnych materiałów dydaktycznych i skryptów,
 •  praktykom zawodowym w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach.

Daje możliwość:

 • refundacji kosztów kształcenia przez zakłady pracy,
 • zniżek na przejazdy komunikacją publiczną,
 • starania się o stypendia szkoleniowe z PUP,
 • odbycia praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie),
 • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Tryb zgłaszania się do szkoły:

Warunkiem umożliwiającym staranie się o przyjęcie do Policealnego Studium Zawodowego jest ukończenie szkoły średniej. Nie wymagamy matury! 

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz, (Masz problem z otworzeniem tego dokumentu? Pobierz acrobat readera)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie (u lekarza rodzinnego),
 • 3 fotografie.
 • dla kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia wymagane - zaświadczenie o niekaralności (Powiat jasielski - sąd w Krośnie, opłata 30zł)

 

Policealne Studium Zawodowe "Wszechnica" jest szkołą policealną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Prowadzimy kierunki 2 letnie, 1,5 roczne i 1 roczne.
Wszystkie kierunki są bezpłatne - słuchacz nie ponosi żadnych kosztów.
Szkoła działa w systemie zaocznym.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Do dyspozycji słuchaczy są dobrze wyposażone pracownie, sprzęt audiowizualny, pracownia informatyczna. Zajęcia prowadzone są przez kadrę o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. Dla słuchaczy o wysokich wynikach w nauce przyznawane są stypendia. Szkoła współpracuje z jasielskimi zakładami pracy gdzie odbywają się zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Wysoki procent naszych słuchaczy zdaje egzaminy zawodowe uzyskując tytuł technika w danym zawodzie.

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych (tzn. nieposiadającemu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta na wniosek bezrobotnego może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

 • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
 • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
 • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 • Osobie, której starosta przyznał stypendium, przysługuje kwota w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

 • art. 48 i art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz.1118).
© 2018 Wszechnica.

Please publish modules in offcanvas position.